Contact us
Editor:

Please contact Mr Xu Wei for further information.

Tel:86-21-20280388-2355

E-Mail:xuw@sse.net.cn

Ship Trading:

Please Contact Mrs. Chen Mei for further infomation.

Tel:86-21-65151166-1911

Fax:86-21-65865204

E-Mail:chenm@sse.net.cn

Research:

Please Contact Mrs. Gong Wei Dong for further infomation.

Tel:86-21-20280388-2329

Fax:86-21-65623326

E-Mail:gongwd@sse.net.cn

IT Development:

Please Contact Mr. Gong Shi Xin for further infomation.

Tel:86-21-65151166-1802

Fax:86-21-65625283

E-Mail:gsx@sse.net.cn

Publication Planning:

Please Contact Ms. Wang Haihong for further infomation.

Tel:86-21-65151166-3006

Fax:86-21-65625283

E-Mail:wanghh@sse.net.cn

Translation:

Please Contact Mr. Wang Jia Bin for further infomation.

Tel:86-21-65151166-1708

Fax:86-21-65625283

E-Mail:wangjb@sse.net.cn

Shipping Laws:

Please Contact Mr. Jiang Tao for further infomation.

Tel:86-21-65855037 , 20280388-2356

E-Mail:jiangt@sse.net.cn

Member Services:

Please Contact Mr. Xu Guang Wei for further information.

Tel:86-21-65151166-1828 , 86-21-65467442

E-Mail:xugw@sse.net.cn 

www.shippinghr.com:

Please Contact Mr. Zan Jie for further infomation.

Tel:86-21-65624312 , 20280388-2352

E-Mail:zhanj@sse.net.cn

Shipping Exchange Bulletin:

Please Contact Mrs. Zhang Min Min for further infomation.

Tel:86-21-20280388-2335

Fax:86-21-65853228

E-Mail:ssebu_marketing@sse.net.cn